Stressad kvinna

Miljömässiga orsaker till stress

Stress är en känsla du upplever när du upplever det som att de krav som ställs på dig är större än de personliga och sociala resurser som du orkar mobilisera. Det finns både bra stress (höjer prestationen tillfälligt) och dålig stress, men de flesta människor anser stress vara något som framkallar känslor av ångest. Stress kan komma från många olika källor, inklusive miljön såsom luftföroreningar, extrema temperaturer och överdriven exponering för buller. Men även oro för miljön orsakar stress och ångest.

Läs mer om stresshantering och dess symptom här.

Termisk Stress

Din kropps system kan bli överbelastat av extrema temperaturer. Arbetstagare kan i vissa yrken och delar av världen (inklusive Sverige) exponeras för extrema utomhustemperaturer, minus och plus. Inomhusarbetare, speciellt de som arbetar smältverk eller gruvdrift, ett gjuteri, ett bageri, kan bli utsatta för hög värme som orsakar kroppen att uppleva termisk stress. Trötthet och slarv som orsakas av termisk stress kan dessutom öka risken för arbetsplatsolyckor.

Luftföroreningar

Miljöstress, inklusive föroreningar, kanske inte orsakar samma känslor av ångest som ett stressigt jobb eller en krävande chef, men de utgör en börda på kroppens system som kan vara kumulativa och skadliga. Enligt forskningsrapporter så orsakar luftföroreningar på arbetsplatsen ansträngningar på lungor och hjärta och kan orsaka huvudvärk och även för tidig död i vissa fall.

Buller

Enligt en studie, kan buller orsaka att man upplever känslor av irritation, sömn och kognitiv försämring, samt förhöjt blodtryck. Överdriven exponering för buller anses vara en biologisk stressfaktor och en hälsorisk eftersom det kan bidra till utveckling eller försämring av stressrelaterade tillstånd, såsom högt blodtryck, kranskärlssjukdom, magsår, och migrän.

Det finns också studier som tyder på att buller kan länkas samman med fosterskador och låg födelsevikt hos spädbarn, och att överdriven exponering för buller kan öka din mottaglighet för virusinfektion och miljögifter.

Höga ljud utlöser en stressrespons, eller ”fäkta eller fly” respons, som orsakar din kropp att frigöra adrenalin i blodet. Din hjärtfrekvens, blodtryck och andning ökar, och matsmältningsorganen inhiberas temporärt. Blodkärlen drar sig samman och musklerna blir spända.

Undersökningar har visat att även lågfrekvent buller, från datorer, skärmar, fläktar etc. i en kontorsmiljö också orsakar skadliga stressresponser. Det värsta är att många inte associerar stressen med denna typ av ljud.

Oro för miljön orsakar också stress

Enligt forskarna så är den ständiga mediala bevakningen av miljökatastrofer som sker i nutid, eller som kan ske i framtiden en stor källa till oro och stress. Det är bra att medierna bevakar miljöproblemen, men det löser inget att de blåser upp dem och får dem att framstå som oöverstigliga berg. Det skapar bara en förlamande stress, och risken är att många bara ”stänger av” och slutar bry sig om miljön.